Om Organisationen

I en långvarig väpnad konflikt, som den i Kongo, far människor väldigt illa. Inte bara kroppsligt utan även andligt och själsligt. Vi inom Hope in Action försöker ta med denna helhetssyn i vårt arbete. En skadad människa behöver inte bara hjälp rent fysiskt, så därför har vi satsat en stor del av vårt arbete på den läkandefas som följer efter ett våldsdåd.

Hope in Action stannar kvar när andra lämnat krishärden. Vi bygger långsiktigt och vill vara med och se ett nytt samhälle byggas upp efter kriget och konflikterna i Kongo.

Hope In Action/Sverige är en svensk organisation (ideell förening) med en väletablerad och kompetent partner-organisation i Afrika, Hope in Action/DR Congo. Föreningen är baserad på kristna värderingar.

Vi är registrerade lokalt i de länder vi arbetar; och var enhet är självständig med egen styrelse.

Genom denna modell, kan vi uppnå den enkelhet vi eftersträvar, där vägen mellan beslut och handling är så kort som möjligt.

HiAcirkeln-2

Fördjupningstext till bild – Projekt och visioner
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

Hope In Action uppmuntrar och styrker sina samarbetspartner genom ett långsiktigt engagemang. Vi erbjuder handfasta lösningar baserade på en djupgående kunskap, till individer, affärsrörelser, organisationer och hela samhällen. Genom affärspartnerskap ser vi till att hjulen för utveckling hålls rullande. Att bygga affärskunskap och fostra ekonomiska och sociala nätverk är nyckelelement, för att lägga grunden för fattiga och marginaliserade grupper att bygga en bättre framtid. Vi stannar kvar efter andra lämnat krisscenen.

Projekt utarbetas av personal som känner förhållanden och behov. De tar med de nationella aspekterna vid ansökning, denna kunskap är ofta helt avgörande om ett projekt kommer lyckas eller ej. Hope In Action är måna om att alla hjälpinsatser skall vara väl förankrade bland dem som skall få del av hjälpen. Bildligt talat skall idéerna födas fram av de behövande själva. Detta skapar den närhet mellan gåvogivare och mottagare som vi eftersträvar. Varje enhet av Hope In Action, kan själv söka medel lokalt.

Vi hoppas också kunna slå hål på myten att alla medel för bistånd kommer från den ”rika världen”. Bland Afrikaner finns också en stor vilja att hjälpa till både ekonomiskt och rent praktiskt. Projekten redovisas enligt god redovisningssed, och sammanställs av auktoriserad revisor. Detta är av största vikt för alla. Samordning av projekt sker i Sverige.

ORGANISATIONSINFORMATION

Organisationsnummer: 802433-0964

Vid Hope in Actions årsstämma 2019-10-12 i Alingsås valdes följande:

Styrelsen i Hope in Action/Sverige

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
Elida Slaatto, ordförande  (nyval två år)
Anna-Karin Jernberg, ekonomiansvarig (nyval två år)
Henrik Larsén, sekreterare (kvarstå ett år)
Anna Palm, kommunikation (kvarstå ett år)
Birgitta Andersson (kvarstå ett år)

Till styrelsesuppleanter valdes:
Robin Andersson (kvarstå ett år)
Ingrid Holmblad (nyval två år)
Klara Lindqvist (nyval två år)

Revisorer 

Till ordinarie revisor för ett år valdes:
Auktoriserade revisor Ann-Lovise Rosenqvist, RSM
Till revisorssuppleant för ett år valdes:
Auktoriserade revisor Henrik Ehrenpohl, RSM

Valberedning
Dan Andersson (sammankallande)
Heléne Okomdal Holmgren

Årsredovisning för Hope in Action, räkenskapsåret 2018
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

Styrelse för systerorganisation Hope in Action/DR Kongo 
Ordinarie styrelseledamöter:
Pastor Kambale Ndiwe Lubula
Herr Heri Nshabiro
Doktor Hangi Vumilia
Herr Bidjosi Bika Léonard
Fru Marie Shematsi Baeni

ARKIV

Uppdaterad 2019-12-20