Ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (andra delen) i Hope-in-Action

Härmed kallas Du till ordinarie föreningsstämma (andra delen) i Hope-in-Action den 19 maj 2019 klockan 1200 hos Holmgrens, Tärneskärsgatan 24, Västra Frölunda. Dagordning enligt nedan. Anmälan görs i förväg till Redovisningsbyråns telefon 031-23 02 80.

Observera att verksamhetsinformationen kommer att ske vid ordinarie föreningsstämma (första delen) i höst i likhet med 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018.

Motioner till ordinarie föreningsstämma (andra delen) skall enligt stadgarna vara föreningen tillhanda senast den siste januari under adress Lars Löfvenholm, Nils Stenbergs Redovisningsbyrå AB, Box 8822, 402 71 Göteborg eller via e-post till lars.lofvenholm@stenbergsredovisning.se

 

Dagordning för föreningsstämma vid Hope in Action

den 19 maj 2019 kl. 1200.

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd, samt eventuella fullmakter
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Val av två rösträknare
 8. Fråga om kallelsen behörigen skett
 9. Styrelsens årsredovisning
 10. Revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Fråga om arvoden
 15. Övriga anmälda ärenden
 16. Mötets avslutande