Kallelse till ordinarie föreningsstämma (andra delen) i Hope-in-Action

Härmed kallas Du till ordinarie föreningsstämma (andra delen) i Hope-in-Action den 5:e april 2020 klockan 1230 hos familjen Holmgren, Tärneskärsgatan 24, Västra Frölunda. Dagordning enligt nedan. Anmälan görs i förväg till Redovisningsbyråns telefon 031-23 02 80.

Observera att verksamhetsinformationen kommer att ske vid ordinarie föreningsstämma (första delen) i höst i likhet med 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019.

Motioner till ordinarie föreningsstämma (andra delen) skulle, enligt stadgarna, ha varit föreningen tillhanda senast den siste januari under adress Henrik Larsén, Tanneskärsgatan 227, 42160 Västra Frölunda eller via e-post till henrik48larsen@gmail.com

Motioner till ordinarie föreningsstämma (första delen, månadsskiftet september/oktober) kan sändas till samma adress, också enligt stadgarna, senast den siste juni.

 

Dagordning för föreningsstämma vid Hope in Action

den 5:e april 2020 kl. 12:30.

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd, samt eventuella fullmakter
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Val av två rösträknare
 8. Fråga om kallelsen behörigen skett
 9. Styrelsens årsredovisning
 10. Revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Fråga om arvoden
 15. Övriga anmälda ärenden
 16. Mötets avslutand