Förslag på dagordning

Dagordning för föreningsstämma vid Hope in Action

den 21 oktober 2018 kl. 15:00

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd, samt eventuella fullmakter
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Val av två rösträknare
 8. Fråga om kallelsen behörigen skett
 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 10. Val av revisor och suppleant
 11. Val av valberedning
 12. Övriga anmälda ärenden
  Avknoppning av Hope-in-Action Congo
 13. Mötets avslutande