Förslag på dagordning för föreningsstämma vid Hope in Action

 

Föreningsstämma den 12 oktober 2019 kl. 1300.

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande för stämman
 • Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 • Godkännande av röstlängd, samt eventuella fullmakter
 • Fastställande av dagordning
 • Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 • Val av två rösträknare
 • Fråga om kallelsen behörigen skett
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisor och suppleant
 • Val av valberedning
 • Övriga anmälda ärenden
 • Mötets avslutande