Category Archives: Projekt

19mar/16
IMG_0115

Jordbruksinitiativ i östra Kongo

Detta utvecklingsprojekt har stöd från svenska Forum syd/Sida och heter
”Kvinnokooperativens jordbruksinitiativ i östra Kongo.”
(Projektnummer 300 00 67 59)

IMG_0115

Målsättning
Hope in Action ska tillsammas med lokala partnern VIVAG (Vivre loins des Vagues) genomföra projektet i östra Kongo under 2015-2016. Projektet förväntas bidra till en förbättring av levnadsförhållanden och ökat inflytande för befolkningen i Kivu-provinserna i östra Kongo, i synnerhet för kvinnogrupper i jordbruksbygderna.

Målet är att kvinnorna med projektets hjälp ska få ökad kunskap inom områdena mänskliga rättigheter, ekonomi, hållbart jordbruk och kvinnligt ledarskap.

Kärnan i verksamheten är att man får förmåga att producera tillräcklig mängd varierade livsmedel till sig och sin familj, och att sälja överskottet. Genom detta mättar man sin familj men får också ekonomi till skola, sjukvård, bostad och fortsatt jordbruk. Detta skall sammantaget hjälpa kvinnorna till en stärkt ställning i samhället.

Glädjande resultat och effekter
Man har redan sett ett ökat inflytande från kvinnogrupper i jordbruksbygderna i östra Kongo och en förbättring av levnadsförhållandena. Hittills är det 750 rekryterade projektdeltagare. Kvinnorna i projektsamhällena har glädjande nog genom organisering inom lokala partnern VIVAG börjat hävda sin plats och stärkt sin ställning i lokalsamhället i enlighet med ”Resolution 1325” om kvinnors och flickors rätt.

18 seminarieperioder har organiserats under år 2015, sex jordbruksfält har hyrts för praktisk utbildning och erfarenhetsutbyte. Flödet av jordbruksprodukterna från jordbruksfält till tätorter har främjats genom tillgång till lagring av skörden i fyra gemensamt disponerade lokala magasin och till transport för försäljning i provinshuvudstaden Goma.

En oväntad effekt var, att kvinnogrupperna inom VIVAG i samverkan med andra NGO:s (Non Governmental Organisations) kunnat påverka lokala myndigheter att upprusta svårframkomliga vägavsnitt i delar av projektområdena.

IMG_0091

Inför seminariestarten har 100-175 kvinnor organiserat sig vid respektive ”Farming Field School” vid de sex olika projektorterna. Verksamheten har under 2015 nått cirka 750 personer i primärledet. I sekundärledet nås familjerna med cirka 9000 personer, varav många barn.

Tidigare ”Jordbruksprojekt i Nord Kivu” (proj 300006154) och Förstudieresa (proj 30006428) har starkt bidragit till genomförbarheten, bland annat genom att de i det tidigare, mindre projektet utbildade kvinnorna i lokalsamhällena nu deltagit som assistenter i fältarbetet, vid sidan av sakkunniga agronomer och projektledare.

En ljus framtid
Projektet fortgår. Nyttoeffekten förväntas bli långsiktigt avgörande för många, som får tillfälle att gruppera sig i starka, samverkande grupper och förbättra sin försörjningsförmåga, trots den komplexa verkligheten i östra Kongo.

Ansökan för fortsättningsprojekt
En ny ansökan lämnades in i april 2016 till Forum Syd/Sida för ”Fortsatt utvecklingsstöd till kvinnokooperativens jordbruksinitiativ i östra Kongo” för åren 2017-2018. Även här avser vi att som tidigare samverka med den lokala enskilda organisationen VIVAG. Ansökan har tilldelats projektnummer: 300007389

Besked för fortsättningsprojektet (uppdatering 170327)
Forum Syd/Sida har glädjande nog visat Hope in Action fortsatt förtroende och beviljat ytterligare 1 milj SEK till fortsatt arbete bland kvinnorna i jordbruksbygderna i östra Kongo (projektnummer 300007389). Tillsammans med den lokala organisationen VIVAG avser vi att under åren 2017-2018 organisera ytterligare ca 1 000 kvinnor på totalt sex orter. Som tidigare erbjudes utbildning i kvinnors rättigheter under uppbyggnaden av samhället, ekonomi och jordbruk i samordnad form med möjlighet till distribution och försäljning. Projektet startar per omgående och representanter från Hope in Action får möjlighet att på plats bevaka uppstarten.

Projektets andra och avslutande år (uppdatering 161018)
Jordbruksinitiativet i östra Kongo (Proj 300006759 med Sida-bidrag och insamlade medel) fortsätter och är inne på sitt avslutande andra år. Delrapport från vår partner VIVAG visar att under 2016 har planenligt ytterligare 750 kvinnor rekryterats på de sex projektorterna (Sake, Bishange/Kashenda, Mema, Masisi centre, Kichanga och Mahanga).

Utbildningarna i kooperativen, skörd, distribution och försäljning har funnit sina former och vi ser fram emot en positiv slutrapport 2017.

Slutfasen (uppdatering 170327)
Jordbruksinitiativet i östra Kongo (Projektnummer 300006759) har framgångsrikt bedrivits under åren 2015-2016 tillsammans med den lokala organisationen VIVAG. Totalt har fler än 1 500 kvinnor rekryterats på sex projektorter. Rapporter visar stort engagemang och uppenbar förbättring av skördar, distribution och försäljningsmöjligheter. Man noterar uppenbar förbättring av den socioekonomiska situationen för stora grupper av utsatta och marginaliserade familjer. Representanter från Hope in Action och VIVAG kommer att på plats ta del av resultaten inför sammanställning av slutrapporten till Forum syd/Sida.

19mar/16
IMG_1255

MAMA JEANNES BARNHEM OCH KVINNOCENTER I GOMA

KW3A2406

Vi stödjer verksamheten vid detta barnhem, som också bedriver internatskola för cirka 200 barn. Barnen är föräldralösa efter konflikterna i Östra Kongo.
Mama Jeanne är en fantastisk kvinna, som har engagerat sig för barnen sedan lång tid tillbaka. Hon drev redan före krigsstarten på 1990-talet ett barnhem i mindre skala uppe i Masisi (ca 10 mil väster om Goma). Hope In Action´s grundare lärde känna henne under denna tid.

IMG_1255

Mama Jeanne har gjort sig känd genom åren för att hon tar till sig alla dessa barn som om de vore hennes egna. Trots att hon har en stor egen familj finns det alltid tid för andra. Hon har barnen hos sig tills de blir så stora att de är färdiga att starta sina egna liv eller tills hon hittar någon släkting till barnet som är villig att ta på sig ansvaret.

Intill barnhemmet ligger också ett kvinnocenter, som Mama Jeanne är föreståndare för, och verksamheterna är på ett naturligt sätt integrerade med varandra i vardagen. På så vis får kvinnorna och barnen glädje av varandra i sin svåra livssituation.

Nominerad till Nobels fredspris 2015
Som ett uttryck för väl organiserat, väl genomfört och personligt mycket engagerat humanitärt arbete, under tidvis mycket svåra yttre omständigheter i ett konfliktområde, nominerades Mama Jeanette tillsammans med kollegan Mama Jeanne och dr Mukwege vid Panzisjukhuset i Bukavu till Nobels Fredspris 2015!

(Uppdatering 2017-08-01) Glädjande byggstart!
Bygget av det nya köket med anslutande matsal startade nu i juli vid barnhemmet i Goma. Tack vare gåvorna från Sverige under våren 2017 har flera lokala byggnadsarbetare kunnat engageras. På bilderna ser vi vår föreståndarinna Mama Jeanne övervaka arbetet och symboliskt ”lägga första stenen”. Än en gång, tack till alla goda givare! Fortsättning följer!

IMG_5939

IMG_5883

19mar/16
IMG_0310

MAMA JEANETTES KVINNOCENTRA I MASISI OCH GOMA

IMG_0310

Mama Jeanette är sedan många år föreståndare för kvinnocentra i Masisi och i Goma. Dessa kvinnocentra tar hand om kvinnor, som har utsatts för våldtäkt eller annan fysisk kroppsskada och stark psykisk påfrestning och är organiserade för uppsökande, mottagande, stödjande, remitterande vid behov till medicinsk/kirurgisk behandling, uppföljning och social rehabilitering.

IMG_0393

Under uppföljningsskedet har dessa Kvinnocentra daglig verksamhet med arbetsinriktad rehabilitering för ett par hundra kvinnor årligen, som samlas för hantverksutbildning såsom sömnad, bakning och vävning/flätning. Från denna grupp rekryteras också en del deltagare till våra jordbruksprojekt, var god se ”Kvinnokooperativens jordbruksinitiativ”.

IMG_0642

Water for all – Vatten åt alla 
Genom bidrag från Water for all/SE har dessa kvinnocentra fått tillgång till friskt vatten genom anläggning av vattenledningar från kommunala anläggningar.

 

Arbetet med vattenledningar till Mama Jeanettes kvinnocentra är nu (2016) slutfört (Projekt SE:CD-1506-1 Water for all/SE).
I Masisi finns vattenposter utanför huset och i Goma finns även nybyggda toaletter och duschar. Representanter från HiA/Sverige har under en uppföljningsresa varit med om invigningen av Water for All´s anläggning. Vi möttes av sång, dans och glädje och innerlig tacksamhet över vad friskt vatten betyder för utsatta och drabbade kvinnor och barn.
Vi fick också inbjudan till Vatten åt Alla´s årsmöte för rapportering vid Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro våren 2016. ”Mama Jeanette´s Kvinnocenter” ägnades ett helsidesreportage i ”Vatten åt Alla-bladet” i somras (Årg 20;2, sid 6; 2016).

Nominerad till Nobels fredspris
Som ett uttryck för väl organiserat, väl genomfört och personligt mycket engagerat humanitärt arbete, under tidvis mycket svåra yttre omständigheter i ett konfliktområde, nominerades Mama Jeanette tillsammans med kollegan Mama Jeanne och dr Mukwege vid Panzisjukhuset i Bukavu till Nobels Fredspris både 2015 och 2016!

(senast uppdaterad 2016-10-08)

19mar/16
Kyeshero Hospital i Goma, Östra (DR) Kongo 1

KYESHEROSJUKHUSET

Kyeshero Hospital i Goma, Östra (DR) Kongo 1

I utkanten av provinshuvudstaden Goma ligger det nybyggda Kyeshero-sjukhuset, som invigdes hösten 2012. Byggnationen finansierades med norska biståndspengar och under direkt projektledning via Hope in Action.

Kyeshero får betraktas som ett stort sjukhus med 250 till 300 bäddar och flera avdelningar. Fyra specialitéer finns representerade; internmedicin, kirurgi, pediatrik och kvinnosjukvård med verksamhet i ljusa och luftiga lokaler. En viss röntgenkapacitet finns redan.

Här har alla invånare i Goma möjlighet att söka vård, men man tar också emot personer, som hänvisats från sjukstugor och kvinnocentra ute i provinsen. Tanken är att alla patienter skall betala en låg avgift.

En vidare utveckling av laboratorium, medicinsk teknisk avdelning med syrgastillverkning, tvätteri och sanitetsavdelning är i full gång. Kostnadseffektiv elförsörjning via solpaneler projekteras nu. Detta medför att sjukhuset kommer att klara alla sina egna driftskostnader, redan inom några år efter invigningen, utan bidrag utifrån. Detta är i enlighet med Hope in Action´s tanke om att bygga långsiktigt och se en ny samhällsutveckling.

Kyeshero Hospital i Goma, Östra (DR) Kongo 2

Hope in Action har sitt nationella kontor i sjukhusets administrativa byggnad. Hope in Action sitter i ledningsgruppen tillsammans med kyrkonätverket CEPAC. CEPAC är formell huvudman för sjukhuset.

Kyesherosjukhuset 2016 – visioner
Den mycket uppskattade verksamheten vid Kyesherosjukhuset i Goma fortsätter. Visionen är att finna en långsiktigt hållbar driftekonomi, där tanken är att en viss men låg patientavgift skall betalas.

Vissa har dock inga tillgångar alls, men… ingen skall avvisas. Vi har därför låtit instifta en så kallad ”Fattigkassan Samariten”, som kan bidraga till dessa patienters avgifter.
Första bidraget på några tusen kronor kom i somras från en medlem, som i samband med sin högtidsdag bad om bidrag till ”Fattigkassan” istället för presenter. Ett initiativ att ta efter!
(senast uppdaterad 2016-10-08)