Category Archives: Projekt

19mar/16

Jordbruksinitiativ i östra Kongo

Efter inledande kontakter med Forum syd/Sida våren 2012 så har Hope in Action under de gångna sju åren återkommande fått förtroendet att driva flera stora utvecklingsprojekt i jordbruksområdena i östra Kongo i samarbete med lokala organisationer.

För att få denna typ av statliga bidrag i miljonklassen erfordras ett mycket omfattande volontärarbete från Hope in Actions styrelse och aktiva medlemmar med ansökningar, rapporter, redovisningar och revisioner. Därtill fordras att Hope in Action bidrager med en egeninsats på upp till 10% av projektkostnaden.

Men, det är samtidigt mycket stimulerande för oss alla, att få ta del av uppskattningen från projektdeltagarna och deras familjer och den fortskridande socioekonomiska förbättring som projekten leder till. Många positiva intryck förmedlas i ord, bild och siffror genom täta rapporter från vår svenske projektledare och de lokala organisationerna och via våra uppföljningsresor till östra Kongo.

IMG_0115

Vi upplever att projekten, globalt sätt, kan ses som en god investering i allas vår gemensamma framtid!

Här följer en lite mer utförlig beskrivning av projekten.

(Kompletta Årsrapporter och Slutrapporter insända till Forum syd/Sida finns tillgängliga på förfrågan.)

Ett s k ”mindre utvecklingsprojekt” under beteckningen ”Jordbruksprojekt i Nord Kivu” (proj nr 300006154) genomfördes redan i juli-dec 2013 tillsammans med lokala partnern VIVAG (Vivre loins des Vagues) och med praktiskt stöd från vår dotterorganisation på plats i Goma, Hope in Action/DR Congo.

Totalt 161 kvinnor rekryterades till veckolångt seminarium på sex olika orter för utbildning i rättighetsfrågor, jordbruksteknik och basal ekonomi. Projektet var mycket framgångsrikt och har starkt bidragit till genomförandet av senare projekt. Många av kvinnorna har nämligen kommit att deltaga som lokala assistenter, vid sidan av sakkunniga agronomer och projektledare.

Forum syd bidrog till en Förstudieresa” (proj nr 30006428) i oktober 2013, med möjlighet till planering av större utvecklingsprojekt i regionen. En dokumentärfilm framställdes, som senare visats hos Form syd och i många andra sammanhang för stora grupper av intresserade.

Utvecklingsprojektet ”Kvinnokooperativens jordbruksinitiativ i östra Kongo” (proj nr 300006759) genomfördes tillsammans med lokala partnern VIVAG i Nord Kivu-provinsen under 2015–2016. Projektet bidrog till en mätbar förbättring av levnadsförhållanden och ökat inflytande, i synnerhet för kvinnogrupper i jordbruksbygderna.

Målet var, att kvinnorna med projektets hjälp ska få ökad kunskap inom områdena mänskliga rättigheter, ekonomi, hållbart jordbruk och kvinnligt ledarskap.

Seminarieperioder organiserades och jordbruksfält hyrdes för praktisk utbildning och erfarenhetsutbyte. Flödet av jordbruksprodukterna från jordbruksfält till tätorter främjades genom tillgång till lagring av skörden i gemensamt disponerade lokala magasin och transport för försäljning i provinshuvudstaden Goma.

IMG_0091

Totalt rekryterades fler än 1 500 kvinnor på sex projekt-orter. Rapporterna visar stort engagemang och uppenbar förbättring av skördar, distribution och försäljningsmöjligheter. Man noterar uppenbar förbättring av den socioekonomiska situationen för stora grupper av utsatta och marginaliserade familjer. Nyttoeffekten förväntas bli långsiktigt avgörande för många, som får tillfälle att gruppera sig i starka, samverkande grupper och förbättra sin försörjningsförmåga, trots den komplexa verkligheten.

I sekundärledet nås familjerna och barnen, totalt cirka 9000 personer.

Framgången ledde till stöd för ytterligare projekt: ”Fortsatt utvecklingsstöd till kvinnokooperativens jordbruksinitiativ i östra Kongo” (proj nr 300007389), som genomförts åren 2017–2018. Även här samverkade vi lokalt med VIVAG. I projektet organiserades ytterligare ca 1 000 kvinnor på flera orter. Som tidigare erbjöds utbildning i kvinnors rättigheter under uppbyggnaden av samhället, ekonomi och jordbruk i samordnad form med möjlighet till distribution och försäljning. Slutrapportering sker i september 2019.

Parallellt med utförande av proj nr 7389 etablerades under en uppföljningsresa våren 2017, tillsammans med vår dotterorganisation Hope in Action/DR Congo, kontakt med ytterligare en lokal partner, nämligen ASAFR (Act to Save AFRica).

Detta har lett till ytterligare stort stöd från Forum syd för utvecklingsprojektet ”The empowerment of women and capacity building of solidarity groups in coffee farming districts, South Kivu, DRC” (proj nr 300007748).

Inom ramen för detta projekt har våren 2018 rekryterats 1200 personer, 90% kvinnor och 10% män, på flera orter i Bulengaområdets kaffedistrikt, sydväst om Goma.

Målsättningen är, att familjer skall ges möjlighet att bilda solidaritetsgrupper, att hävda sina mänskliga rättigheter med särskild kunskap om kvinnors rättigheter och att bidraga till en stabilisering och socio-ekonomisk utveckling av lokalsamhällena.

Vi kunde vid uppföljningsresa hösten 2018 på plats notera att verksamheten är i full gång med engagerade deltagare under ledning av kompetenta lokala projektledare. Projektet löper vidare under hela 2019 inför slutrapport 2020.

I april 2019 insändes ansökan för nytt stort utvecklingsprojekt under 2020-21 med rubriken Supporting local governance and strengthening women leadership within the rural communities of Masisi and Goma area – North Kivu province/DR Congo.

Som lokal organisation medverkar denna gång vår autonoma partner Hope in Action/DR Congo.

Handläggningen är numera utstationerad till Forums syd kontor i Nairobi, och därifrån meddelades i maj att ansökan mottagits och behandlas under proj nr 300008673.

Under hösten 2019 har vi fått besked om att vi fått 2,3 miljoner av Forum Syd/SIDA till projektet. Vi startar detta projekt i januari 2020.

Den svenska organisationen Hope in Actions ”Egeninsats”.

Det måste nämnas, att en förutsättning för de statliga bidragen från Forum syd/Sida är, att vi med privat insamlade medel finansierar minst 5-10% av projektbudgeten. Det betyder att för ett miljonbidrag måste vi redovisa egen insamling av 50-100 000 SEK!

Detta har under åren gjorts möjligt genom alla ekonomiska gåvor / ”investeringar” från medlemmar, sponsorer och partners dvs enskilda privatpersoner, företag, föreningar och församlingar, som uppenbarligen delar vår uppfattning, att denna verksamhet i ett större sammanhang får ses som: ”En investering i allas vår gemensamma framtid”!

Läs mer om hur du kan stötta vårt arbete och bli medlem i Hope In Action LÄNK.

 

Uppdaterad 2019-12-20

19mar/16

MAMA JEANNES BARNHEM I GOMA

KW3A2406

Vi stödjer verksamheten vid detta barnhem, som också bedriver internatskola för cirka 200 barn. Barnen är föräldralösa efter konflikterna i Östra Kongo.

Mama Jeanne är en fantastisk kvinna, som har engagerat sig för barnen sedan lång tid tillbaka. Hon drev redan före krigsstarten på 1990-talet ett barnhem i mindre skala uppe i Masisi (ca 10 mil väster om Goma). Hope In Action´s grundare lärde känna henne under denna tid.

IMG_1255

Mama Jeanne har gjort sig känd genom åren för att hon tar till sig alla dessa barn som om de vore hennes egna. Trots att hon har en stor egen familj finns det alltid tid för andra. Hon har barnen hos sig tills de blir så stora att de är färdiga att starta sina egna liv eller tills hon hittar någon släkting till barnet som är villig att ta på sig ansvaret.

Intill barnhemmet låg tidigare ett kvinnocenter som Mama Jeanne var föreståndare för, och verksamheterna var på ett naturligt sätt integrerade med varandra i vardagen. På så sätt fick kvinnorna och barnen glädje av varandra i sin svåra livssituation. När tillströmningen av föräldralösa barn ökade fanns det inte utrymme för att ha kvar kvinnocentret, så nu är det ett renodlat barnhem.

Nominerad till Nobels Fredspris! Som ett uttryck för välorganiserat, väl genomfört och personligt mycket engagerat humanitärt arbete, under tidvis mycket svåra yttre omständigheter i ett konfliktområde, nominerades Mama Jeanne till Nobels fredspris tillsammans med kollegan Mama Jeannette och Dr Mukwege under flera år.

2017 kunde vi starta bygget av ett nytt kök på barnhemmet i Goma!

En granat hade total-förstört barnhemmets kök, så man fick koka maten i stora grytor över öppen eld ute på gården. Efter en intensiv insamling under sommaren 2017, hade vi tillräckligt med pengar att börja bygga ett nytt kök. På bilderna ser vi  föreståndaren Mama Jeanne övervaka arbetet och symboliskt ¨lägga första stenen¨. Ett stort tack till alla goda givare!

2018 var köksdelen färdigbyggd. Skickligt murade spisar och ugn gjorde arbetet med att laga mat mycket lättare. Och nu behövdes bara en bråkdel av ved eller kol, då effektiviteten förbättrats väsentligt. Lyckan var mycket stor över den fina köksdelen! Dock räckte pengarna bara till det gjutna golvet och hälften av väggarna i matsalen, men barnen turas om att sitta på köksgolvet när de äter.  Att samla in pengar till väggar och tak till matsalen ska vi snart ta tag i, då detta utrymme även kan användas som skollokal.

Under 2018 byggdes det även toaletter och duschar på barnhemmet, av insamlade medel i Sverige och Norge. Två stora vattencisterner har de också fått, vilket underlättar enormt, när man slipper gå långa vägar till en brunn för att hämta vatten. Utan dessa vattencisterner hade de ej kunnat ha duschar till barnen, och renlighet är mycket viktigt för att slippa ifrån sjukdomar bland barnen.

Vi har även startat en insamling till nya sängar, madrasser och filtar till barnens sovsalar! De gamla sängarna var i så dåligt skick att de rämnade, och madrasser är ju en förslitningsvara, liksom filtar. Nu bygger vi stabila våningssängar i järn, som skall hålla länge.

Mama Jeanne är en driftig kvinna som har förstått att hon inte kan få allting till skänks. Hon har därför sedan länge odlat ganska mycket grönsaker och rötter, haft hönshus för att få ägg och ibland kunnat koka en höna.  Hon fick för några år sedan 2 kor från Norge, vilket gör att de riktigt små barnen kan få en dl mjölk varannan dag. Några grisar fick hon, vilka har förökat sig och nu är ganska många. En hyrd åker utanför området fick hon låna under flera år, vilket gjorde att hon kunde odla majs och olika sorters böner i en sådan mängd att hon även kan sälja. Detta gör att barnhemmet får in kontanter till att betala en del löner till personal och lärare.  Denna driftiga Mama Jeanne förlitar sig på Guds hjälp, men arbetar hårt utan att verka stressad. Hon är kärleksfull och omtänksam mot alla. Hon kan alla barnens namn, klappar dem på huvudet och säger snälla uppmuntrande saker, kramar dem så fort hon kommer åt, och vet allas problem och färdigheter.

Mama Jeanne ser värdet av att barnen får en riktig skolgång, så även om det är för dyrt att skicka alla dessa barn till vanliga skolor i staden där det krävs skoluniform, så har hon ordnat detta. Inom barnhemmets område finns en lång skolbyggnad, där engagerade lärare undervisar barnen från småskola t.o.m. mellanstadiet. Flera av lärarna är vuxna före detta barnhemsbarn som fått studera till lärare, och nu arbetar i stadens skolor. På sin fritid kommer de tillbaka till barnhemmet för att undervisa barnhemsbarnen som ett tack till deras älskade Mama.

Men för att även kunna ha anställda lärare, har Mama Jeanne nu öppnat upp för barnen utanför barnhemmet att få gå i hennes skola. Området är mycket fattigt, och dessa barn har inte heller ekonomisk möjlighet att kunna gå i staden skolor. Här kan de få undervisning till en mycket lägre kostnad och utan krav på skoluniform. Detta genererar även en bättre grannsämja och stölderna av barnhemmets grödor och djur har minskat.

Rörande scenarier såg vi vid vårt besök: flera av barnen kom bärande på sina kompisar som var handikappade. Och de sa: alla vill ju lära sig läsa,  skriva och räkna även om de inte kan gå!

2019, Mama Jeannes barnhem har blivit en egen stiftelse registrerad i Kongo! Hon vill kunna sköta sig själv nu, så gott det går. Och hon strävar på oförtröttad.

Men hon behöver lite fortsatt stöd av vår organisation, med 5000 kr/ mån. och praktisk hjälp vid byggnationer och annat som uppkommer i denna oroliga del av Kongo.

Läs mer om hur du kan stötta vårt arbete och bli medlem i Hope In Action LÄNK.

IMG_5939

IMG_5883

Uppdaterad 2019-09-01

19mar/16

MAMA JEANNETTES KVINNOCENTRA I MASISI OCH GOMA

IMG_0310

Vid Hope in Actions kvinnocentra i Masisi och Goma tar Mama Jeannette hand om kvinnor som utsatts för våldtäkt, annan kroppsskada eller stark psykisk påfrestning.

Mama Jeannette är sedan många år föreståndare för våra kvinnocentra i Goma och Masisi. Dessa kvinnocentra tar hand om kvinnor som behöver hjälp när de har utsatts för hemska våldtäkter, annan fysisk kroppsskada eller stark psykisk påfrestning. Dessa kvinnocentra är välorganiserade, har en uppsökande samt mottagande och stödjande verksamhet som fungerar mycket bra. De remitterar vid behov till sjukhus för medicinsk/kirurgisk behandling, ofta till Kyeshero sjukhuset i Goma, och sörjer själva för eftervård och social rehabilitering.

IMG_0393

Under uppföljningsskedet har dessa kvinnocentra en daglig verksamhet med arbetsinriktad rehabilitering. De samlas till utbildning av olika slag, såsom alfabetisering, sömnad, vävning/flätning, tvåltillverkning, bakning av bröd och mycket annat som de senare kan tjäna sitt uppehälle på. Från denna grupp rekryteras också en del till våra jordbruksprojekt. Var god se ¨Kvinnokooperativens jordbruksinitiativ¨.

IMG_0642

Water for all – Vatten åt alla.  Genom bidrag från Water for all/SE har dessa kvinnocentra fått tillgång till friskt vatten genom anläggning av vattenledningar från kommunala anläggningar.

Arbetet med vattenledningar till Mama Jeannettes kvinnocentra  genomfördes år 2016.

I Masisi och Goma finns nu vattenposter utanför husen, men i Goma finns även nybyggda toaletter och duschar. Representanter från HiA/Sverige har under en uppföljningsresa varit med om invigningen av Water for all´s anläggning. Vi möttes av sång, dans, stor glädje och innerlig tacksamhet. Tillgång till friskt vatten betyder otroligt mycket för  dessa utsatta och drabbade kvinnor och barn.

Nominerad till Nobels fredspris
Som ett uttryck för ett mycket väl organiserat , väl genomfört och personligt mycket engagerat humanitärt arbete, under tidvis mycket svåra yttre omständigheter i ett farligt konfliktområde, nominerades  Mama Jeannette tillsammans med kollegan Mama  Jeanne och Dr Mukwege vid Panzi sjukhuset till Nobels fredspris både 2015 och 2016.

Hösten 2018 var representanter får HiA Sverige i Goma, i östra Kongo för att följa upp olika projekt. Vid besöket hos Mama Jeannettes kvinnocentra fick vi se att verksamheten utökats än mer. Ökningen är stor av våldtagna och skadade kvinnor och flickor som kommer till centret för att få vård och hjälp. I krigets Kongo är det en krigshandling att ge sig på kvinnor och flickor! Detta förstör kvinnorna men även hela familjer och hela byar.

Kvinnocentret i Goma kan bara ta emot de allra svårast skadade, men ändå är ökningen drastiskt stor.  Verksamheten har det svårt ekonomiskt och kvinnor ligger ibland skavföttes i sängarna, och många ligger på madrasser på golvet. Men de är så tacksamma över den hjälp de får, och ropar till oss att de vill berätta hur glada de är.

Personalen gör ett fantastiskt gott arbete i denna svåra situation! Och de lyckas få dessa kvinnor som drabbats så traumatiskt, att återkomma till ett någorlunda bra liv där de sjunger och dansar och orkar ta tag i sin svåra livssituation på bästa sätt.

2018 fick Mama Jeannettes kvinnocenter en stor vattencistern från Water for all, för att säkra vattentillförseln. Det händer ofta att stadens nät inte kan leverera tillräckligt med vatten, så detta var en underbar lättnad för kvinnocentret att även kunna samla regnvatten.

År 2018 ville Google Norge ha en säker plats att göra ett experiment med en solcells-driven kvarn, och frågade Dan Andersson HiA´s projektledare, om han kunde erbjuda en säker plats för denna anläggning. Installeringen av denna kvarn som skulle mala t.ex majs till mjöl, skulle Google Norge sköta om och betala. Detta var en stor satsning, och om det fungerade skulle det kunna bli till stor nytta för de kvinnor som var med i våra odlingsprojekt. Projektet placerades inne på kvinnocentrets gård, omgivet av höga murar och stor järnport. Stort gjutet golv, murade väggar och ett säkert rum för alla batterier byggdes av Google Norge. Även alla stora solceller och allt tekniskt arbete utfördes av dem. Detta visade sig fungera alldeles fantastiskt bra; se specialtext om detta projekt.

Den solcellsdrivna kvarnen blev även en stor förändring i hur kvinnocentret kan utbilda kvinnorna i att tjäna mer pengar genom att förädla sina grödor.

Mycket positivt händer trots allt i denna krigszon där människor far illa, och det ger dem ett hopp som bär och rustar dem att kämpa vidare!

Vi arbetar med flera sponsorer som skänker de pengar som behövs i verksamheten!

Vi har flera gånger fått pengar från goda givare för att sätta in fönster i sjuksalarna, och gjuta golv så att sängar kan stå stadigt. Vi behöver fortfarande sponsorer till att bygga ett kök för denna viktiga verksamhet!

Läs mer om hur du kan stötta vårt arbete och bli medlem i Hope In Action LÄNK.

Uppdaterad 2019-07-09

 

19mar/16

KYESHEROSJUKHUSET

Kyeshero Hospital i Goma, Östra (DR) Kongo 1

I utkanten av provinshuvudstaden Goma ligger Kyeshero-sjukhuset, som invigdes hösten 2012. Byggnationen finansierades med norska biståndspengar och under direkt projektledning via Hope in Action.

Kyeshero får betraktas som ett stort sjukhus med 250 till 300 bäddar och flera avdelningar. Fyra specialitéer finns representerade; internmedicin, kirurgi, pediatrik och kvinnosjukvård med verksamhet i ljusa och luftiga lokaler. En viss röntgenkapacitet finns.

Här har alla invånare i Goma möjlighet att söka vård, men man tar också emot personer, som hänvisats från sjukstugor och kvinnocentra ute i provinsen. Tanken är att alla patienter skall betala en låg avgift.

En vidare utveckling av laboratorium, medicinsk teknisk avdelning med syrgastillverkning, tvätteri och sanitetsavdelning är i full gång. Kostnadseffektiv elförsörjning via solpaneler har projekterats för hela sjukhuset i framtiden. Sedan ett drygt år drivs verksamheten i laboratoriebyggnaden, inkl belysning, mikroskop, centrifuger och kylskåp, via nyinstallerad solcells-el.  Nu pågår installering av solcells-el i lokalerna för barnsjukvård och till driften av kuvöser för nyfödda.

Etablering av solcells-el medför att sjukhuset förhoppningsvis kommer att klara alla sina egna driftskostnader inom några år utan bidrag utifrån. Detta är i enlighet med Hope in Action´s tanke om att bygga långsiktigt och se en ny samhällsutveckling. Vi har på plats kunnat se att såväl det inre underhållet av sjukhuset som det yttre underhållet av sjukhusområdet och kringverksamheter är väl planerat och genomförs successivt.

Under senaste åren har flera av sjukhusets läkare återvänt till Kyeshero efter att ha slutfört sina specialistutbildningar vid afrikanska universitetssjukhus. Den lokala läkarstaben och övrig personal utför ett mycket gott arbete inom såväl vuxen- som barnsjukvården.

Kyeshero Hospital i Goma, Östra (DR) Kongo 2

Hope in Action har sitt nationella kontor i sjukhusets administrativa byggnad. Hope in Action sitter i ledningsgruppen tillsammans med kyrkonätverket CEPAC. CEPAC är formell huvudman för sjukhuset.

Den mycket uppskattade verksamheten vid Kyesherosjukhuset i Goma fortsätter. Visionen är att finna en långsiktigt hållbar driftekonomi, där tanken är att en viss men låg patientavgift skall betalas.

Vissa har dock inga tillgångar alls, men… helst skall ingen behöva avvisas. Vi har därför låtit instifta en så kallad ”Fattigkassan Samariten”, som kan bidraga till dessa patienters avgifter.

Under 2019 har sjukhuset haft besök av representanter från svenska Läkarmissionen, som därefter beslutat att bidraga med en stor summa pengar till operationer av våldsutsatta  men fattiga kvinnor.

Läs mer om hur du kan stötta vårt arbete och bli medlem i Hope In Action LÄNK.

 

Uppdaterad: 2019-09-01