All posts by admin

19mar/16
IMG_0115

Jordbruksinitiativ i östra Kongo

Efter inledande kontakter med Forum syd/Sida våren 2012 så har Hope in Action under de gångna sju åren återkommande fått förtroendet att driva flera stora utvecklingsprojekt i jordbruksområdena i östra Kongo i samarbete med lokala organisationer.

För att få denna typ av statliga bidrag i miljonklassen erfordras ett mycket omfattande volontärarbete från Hope in Actions styrelse och aktiva medlemmar med ansökningar, rapporter, redovisningar och revisioner. Därtill fordras att Hope in Action bidrager med en egeninsats på upp till 10% av projektkostnaden.

Men, det är samtidigt mycket stimulerande för oss alla, att få ta del av uppskattningen från projektdeltagarna och deras familjer och den fortskridande socioekonomiska förbättring som projekten leder till. Många positiva intryck förmedlas i ord, bild och siffror genom täta rapporter från vår svenske projektledare och de lokala organisationerna och via våra uppföljningsresor till östra Kongo.

IMG_0115

Vi upplever att projekten, globalt sätt, kan ses som en god investering i allas vår gemensamma framtid!

Här följer en lite mer utförlig beskrivning av projekten.

(Kompletta Årsrapporter och Slutrapporter insända till Forum syd/Sida finns tillgängliga på förfrågan

Ett s k ”mindre utvecklingsprojekt” under beteckningen ”Jordbruksprojekt i Nord Kivu” (proj nr 300006154) genomfördes redan i juli-dec 2013 tillsammans med lokala partnern VIVAG (Vivre loins des Vagues) och med praktiskt stöd från vår dotterorganisation på plats i Goma, Hope in Action/DR Congo.

Totalt 161 kvinnor rekryterades till veckolångt seminarium på sex olika orter för utbildning i rättighetsfrågor, jordbruksteknik och basal ekonomi. Projektet var mycket framgångsrikt och har starkt bidragit till genomförandet av senare projekt. Många av kvinnorna har nämligen kommit att deltaga som lokala assistenter, vid sidan av sakkunniga agronomer och projektledare.

Forum syd bidrog till en Förstudieresa” (proj nr 30006428) i oktober 2013, med möjlighet till planering av större utvecklingsprojekt i regionen. En dokumentärfilm framställdes, som senare visats hos Form syd och i många andra sammanhang för stora grupper av intresserade.

Utvecklingsprojektet ”Kvinnokooperativens jordbruksinitiativ i östra Kongo” (proj nr 300006759) genomfördes tillsammans med lokala partnern VIVAG i Nord Kivu-provinsen under 2015–2016. Projektet bidrog till en mätbar förbättring av levnadsförhållanden och ökat inflytande, i synnerhet för kvinnogrupper i jordbruksbygderna.

Målet var, att kvinnorna med projektets hjälp ska få ökad kunskap inom områdena mänskliga rättigheter, ekonomi, hållbart jordbruk och kvinnligt ledarskap.

Seminarieperioder organiserades och jordbruksfält hyrdes för praktisk utbildning och erfarenhetsutbyte. Flödet av jordbruksprodukterna från jordbruksfält till tätorter främjades genom tillgång till lagring av skörden i gemensamt disponerade lokala magasin och transport för försäljning i provinshuvudstaden Goma.

IMG_0091

Totalt rekryterades fler än 1 500 kvinnor på sex projekt-orter. Rapporterna visar stort engagemang och uppenbar förbättring av skördar, distribution och försäljningsmöjligheter. Man noterar uppenbar förbättring av den socioekonomiska situationen för stora grupper av utsatta och marginaliserade familjer. Nyttoeffekten förväntas bli långsiktigt avgörande för många, som får tillfälle att gruppera sig i starka, samverkande grupper och förbättra sin försörjningsförmåga, trots den komplexa verkligheten.

I sekundärledet nås familjerna och barnen, totalt cirka 9000 personer.

Framgången ledde till stöd för ytterligare projekt: ”Fortsatt utvecklingsstöd till kvinnokooperativens jordbruksinitiativ i östra Kongo” (proj nr 300007389), som genomförts åren 2017–2018. Även här samverkade vi lokalt med VIVAG. I projektet organiserades ytterligare ca 1 000 kvinnor på flera orter. Som tidigare erbjöds utbildning i kvinnors rättigheter under uppbyggnaden av samhället, ekonomi och jordbruk i samordnad form med möjlighet till distribution och försäljning. Slutrapportering sker i september 2019.

Parallellt med utförande av proj nr 7389 etablerades under en uppföljningsresa våren 2017, tillsammans med vår dotterorganisation Hope in Action/DR Congo, kontakt med ytterligare en lokal partner, nämligen ASAFR (Act to Save AFRica).

Detta har lett till ytterligare stort stöd från Forum syd för utvecklingsprojektet ”The empowerment of women and capacity building of solidarity groups i coffee farming districts, South Kivu, DRC” (proj nr 300007748).

Inom ramen för detta projekt har våren 2018 rekryterats 1200 personer, 90% kvinnor och 10% män, på flera orter i Bulengaområdets kaffedistrikt, sydväst om Goma.

Målsättningen är, att familjer skall ges möjlighet att bilda solidaritetsgrupper, att hävda sina mänskliga rättigheter med särskild kunskap om kvinnors rättigheter och att bidraga till en stabilisering och socio-ekonomisk utveckling av lokalsamhällena.

Vi kunde vid uppföljningsresa hösten 2018 på plats notera att verksamheten är i full gång med engagerade deltagare under ledning av kompetenta lokala projektledare. Projektet löper vidare under hela 2019 inför slutrapport 2020.

Den svenska organisationen Hope in Actions ”Egeninsats”.

Det måste nämnas, att en förutsättning för de statliga bidragen från Forum syd/Sida är, att vi med privat insamlade medel finansierar minst 5-10% av projektbudgeten. Det betyder att för ett miljonbidrag måste vi redovisa egen insamling av 50-100 000 SEK!

Detta har under åren gjorts möjligt genom alla ekonomiska gåvor / ”investeringar” från medlemmar, sponsorer och partners dvs enskilda privatpersoner, företag, föreningar och församlingar, som uppenbarligen delar vår uppfattning, att denna verksamhet i ett större sammanhang får ses som: ”En investering i allas vår gemensamma framtid”!

19mar/16
IMG_1255

MAMA JEANNES BARNHEM OCH KVINNOCENTER I GOMA

KW3A2406

Vi stödjer verksamheten vid detta barnhem, som också bedriver internatskola för cirka 200 barn. Barnen är föräldralösa efter konflikterna i Östra Kongo.
Mama Jeanne är en fantastisk kvinna, som har engagerat sig för barnen sedan lång tid tillbaka. Hon drev redan före krigsstarten på 1990-talet ett barnhem i mindre skala uppe i Masisi (ca 10 mil väster om Goma). Hope In Action´s grundare lärde känna henne under denna tid.

IMG_1255

Mama Jeanne har gjort sig känd genom åren för att hon tar till sig alla dessa barn som om de vore hennes egna. Trots att hon har en stor egen familj finns det alltid tid för andra. Hon har barnen hos sig tills de blir så stora att de är färdiga att starta sina egna liv eller tills hon hittar någon släkting till barnet som är villig att ta på sig ansvaret.

Intill barnhemmet ligger också ett kvinnocenter, som Mama Jeanne är föreståndare för, och verksamheterna är på ett naturligt sätt integrerade med varandra i vardagen. På så vis får kvinnorna och barnen glädje av varandra i sin svåra livssituation.

Nominerad till Nobels fredspris 2015
Som ett uttryck för väl organiserat, väl genomfört och personligt mycket engagerat humanitärt arbete, under tidvis mycket svåra yttre omständigheter i ett konfliktområde, nominerades Mama Jeanette tillsammans med kollegan Mama Jeanne och dr Mukwege vid Panzisjukhuset i Bukavu till Nobels Fredspris 2015!

(Uppdatering 2017-08-01) Glädjande byggstart!
Bygget av det nya köket med anslutande matsal startade nu i juli vid barnhemmet i Goma. Tack vare gåvorna från Sverige under våren 2017 har flera lokala byggnadsarbetare kunnat engageras. På bilderna ser vi vår föreståndarinna Mama Jeanne övervaka arbetet och symboliskt ”lägga första stenen”. Än en gång, tack till alla goda givare! Fortsättning följer!

IMG_5939

IMG_5883

19mar/16
IMG_0310

MAMA JEANETTES KVINNOCENTRA I MASISI OCH GOMA

IMG_0310

Mama Jeanette är sedan många år föreståndare för kvinnocentra i Masisi och i Goma. Dessa kvinnocentra tar hand om kvinnor, som har utsatts för våldtäkt eller annan fysisk kroppsskada och stark psykisk påfrestning och är organiserade för uppsökande, mottagande, stödjande, remitterande vid behov till medicinsk/kirurgisk behandling, uppföljning och social rehabilitering.

IMG_0393

Under uppföljningsskedet har dessa Kvinnocentra daglig verksamhet med arbetsinriktad rehabilitering för ett par hundra kvinnor årligen, som samlas för hantverksutbildning såsom sömnad, bakning och vävning/flätning. Från denna grupp rekryteras också en del deltagare till våra jordbruksprojekt, var god se ”Kvinnokooperativens jordbruksinitiativ”.

IMG_0642

Water for all – Vatten åt alla 
Genom bidrag från Water for all/SE har dessa kvinnocentra fått tillgång till friskt vatten genom anläggning av vattenledningar från kommunala anläggningar.

 

Arbetet med vattenledningar till Mama Jeanettes kvinnocentra är nu (2016) slutfört (Projekt SE:CD-1506-1 Water for all/SE).
I Masisi finns vattenposter utanför huset och i Goma finns även nybyggda toaletter och duschar. Representanter från HiA/Sverige har under en uppföljningsresa varit med om invigningen av Water for All´s anläggning. Vi möttes av sång, dans och glädje och innerlig tacksamhet över vad friskt vatten betyder för utsatta och drabbade kvinnor och barn.
Vi fick också inbjudan till Vatten åt Alla´s årsmöte för rapportering vid Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro våren 2016. ”Mama Jeanette´s Kvinnocenter” ägnades ett helsidesreportage i ”Vatten åt Alla-bladet” i somras (Årg 20;2, sid 6; 2016).

Nominerad till Nobels fredspris
Som ett uttryck för väl organiserat, väl genomfört och personligt mycket engagerat humanitärt arbete, under tidvis mycket svåra yttre omständigheter i ett konfliktområde, nominerades Mama Jeanette tillsammans med kollegan Mama Jeanne och dr Mukwege vid Panzisjukhuset i Bukavu till Nobels Fredspris både 2015 och 2016!

(senast uppdaterad 2016-10-08)