Utlandsbetalningar till DR Kongo

Ur brev 2018-06-01 från Handelsbanken/Vårgårda till Hope in Action/Sverige angående ej genomförda utlandsbetalningar till DR Kongo hämtas följande: ”…Bankens beslut grundar sig på den  riskbedömning vi har gjort  kring betalningar till högriskländer, där Kongo ingår. …/ Handelsbanken kommer därför från och med /…/ 1 april 2018 för företagskunder inte kunna hjälpa till med utlandsbetalningar om mottagarens  konto eller bank  finns i något av dessa länder.”

Kommentar 2018-06-14 från Hope in Action´s ordförande Eddy Holmgren: 

Hope in Action har full insikt om att den stora nationen DR Kongo har omfattande problem med interna väpnade konflikter och korruption, och att ”onda krafter” naturligtvis inte skall finansieras via de internationella banksystemen.

Samtidigt är det av avgörande betydelse för Hope in Action´s arbete, att kunna förmedla stöd till den socioekonomiska utvecklingen för kvinnor och barn och hela samhällen i östra Kongo genom bidrag till ”de goda krafterna” och deras solidaritetsgrupper, kooperativ och organisationer i civilsamhället.

Hope in Action har i åratal haft ett gott samarbete med Handelsbanken i Vårgårda, som i laga ordning bistått med att föra över pengar till Hope in Action/Kongo, VIVAG och andra ”goda krafter” i östra Kongo från både statliga bidragsgivare/investerare, som Sida/Forum syd, och privata givare, såsom Atlas Copco/Water for All, Volvos Utvecklingshjälp och från Hope in Action´s många medlemmar och andra välvilliga privatpersoner.

Hope in Action överraskades av detta ”generalstopp”  från vår bankpartner Handelsbanken för transfereringar och har varit i kontakt med ett stort antal centrala instanser inkl Finans- och Utrikesdepartement, utöver Sida/Forum syd, för att få underlag för ett dispensärende hos Handelsbankens centrala ledning. I dessa formella kontakter med ”Klagomålsansvarig” vid Handelsbankens centralkontor har vi upplevt stort stöd från lokalkontorets chef i Vårgårda, som bistått med att sammanställa en omfattande dokumentation som stöd för Hope in Action´s fullt rimliga begäran om undantag från utbetalningsstoppet. Beslut väntas inom kort. Styrelsen arbetar parallellt med tänkbara alternativ, såsom överföring via andra affärsbanker, i händelse av negativt besked från vår nuvarande partner Handelsbanken.