IMG_0115

Jordbruksinitiativ i östra Kongo

Detta utvecklingsprojekt har stöd från svenska Forum syd/Sida och heter
”Kvinnokooperativens jordbruksinitiativ i östra Kongo.”
(Projektnummer 300 00 67 59)

IMG_0115

Målsättning
Hope in Action ska tillsammas med lokala partnern VIVAG (Vivre loins des Vagues) genomföra projektet i östra Kongo under 2015-2016. Projektet förväntas bidra till en förbättring av levnadsförhållanden och ökat inflytande för befolkningen i Kivu-provinserna i östra Kongo, i synnerhet för kvinnogrupper i jordbruksbygderna.

Målet är att kvinnorna med projektets hjälp ska få ökad kunskap inom områdena mänskliga rättigheter, ekonomi, hållbart jordbruk och kvinnligt ledarskap.

Kärnan i verksamheten är att man får förmåga att producera tillräcklig mängd varierade livsmedel till sig och sin familj, och att sälja överskottet. Genom detta mättar man sin familj men får också ekonomi till skola, sjukvård, bostad och fortsatt jordbruk. Detta skall sammantaget hjälpa kvinnorna till en stärkt ställning i samhället.

Glädjande resultat och effekter
Man har redan sett ett ökat inflytande från kvinnogrupper i jordbruksbygderna i östra Kongo och en förbättring av levnadsförhållandena. Hittills är det 750 rekryterade projektdeltagare. Kvinnorna i projektsamhällena har glädjande nog genom organisering inom lokala partnern VIVAG börjat hävda sin plats och stärkt sin ställning i lokalsamhället i enlighet med ”Resolution 1325” om kvinnors och flickors rätt.

18 seminarieperioder har organiserats under år 2015, sex jordbruksfält har hyrts för praktisk utbildning och erfarenhetsutbyte. Flödet av jordbruksprodukterna från jordbruksfält till tätorter har främjats genom tillgång till lagring av skörden i fyra gemensamt disponerade lokala magasin och till transport för försäljning i provinshuvudstaden Goma.

En oväntad effekt var, att kvinnogrupperna inom VIVAG i samverkan med andra NGO:s (Non Governmental Organisations) kunnat påverka lokala myndigheter att upprusta svårframkomliga vägavsnitt i delar av projektområdena.

IMG_0091

Inför seminariestarten har 100-175 kvinnor organiserat sig vid respektive ”Farming Field School” vid de sex olika projektorterna. Verksamheten har under 2015 nått cirka 750 personer i primärledet. I sekundärledet nås familjerna med cirka 9000 personer, varav många barn.

Tidigare ”Jordbruksprojekt i Nord Kivu” (proj 300006154) och Förstudieresa (proj 30006428) har starkt bidragit till genomförbarheten, bland annat genom att de i det tidigare, mindre projektet utbildade kvinnorna i lokalsamhällena nu deltagit som assistenter i fältarbetet, vid sidan av sakkunniga agronomer och projektledare.

En ljus framtid
Projektet fortgår. Nyttoeffekten förväntas bli långsiktigt avgörande för många, som får tillfälle att gruppera sig i starka, samverkande grupper och förbättra sin försörjningsförmåga, trots den komplexa verkligheten i östra Kongo.

Ansökan för fortsättningsprojekt
En ny ansökan lämnades in i april 2016 till Forum Syd/Sida för ”Fortsatt utvecklingsstöd till kvinnokooperativens jordbruksinitiativ i östra Kongo” för åren 2017-2018. Även här avser vi att som tidigare samverka med den lokala enskilda organisationen VIVAG. Ansökan har tilldelats projektnummer: 300007389

Besked för fortsättningsprojektet (uppdatering 170327)
Forum Syd/Sida har glädjande nog visat Hope in Action fortsatt förtroende och beviljat ytterligare 1 milj SEK till fortsatt arbete bland kvinnorna i jordbruksbygderna i östra Kongo (projektnummer 300007389). Tillsammans med den lokala organisationen VIVAG avser vi att under åren 2017-2018 organisera ytterligare ca 1 000 kvinnor på totalt sex orter. Som tidigare erbjudes utbildning i kvinnors rättigheter under uppbyggnaden av samhället, ekonomi och jordbruk i samordnad form med möjlighet till distribution och försäljning. Projektet startar per omgående och representanter från Hope in Action får möjlighet att på plats bevaka uppstarten.

Projektets andra och avslutande år (uppdatering 161018)
Jordbruksinitiativet i östra Kongo (Proj 300006759 med Sida-bidrag och insamlade medel) fortsätter och är inne på sitt avslutande andra år. Delrapport från vår partner VIVAG visar att under 2016 har planenligt ytterligare 750 kvinnor rekryterats på de sex projektorterna (Sake, Bishange/Kashenda, Mema, Masisi centre, Kichanga och Mahanga).

Utbildningarna i kooperativen, skörd, distribution och försäljning har funnit sina former och vi ser fram emot en positiv slutrapport 2017.

Slutfasen (uppdatering 170327)
Jordbruksinitiativet i östra Kongo (Projektnummer 300006759) har framgångsrikt bedrivits under åren 2015-2016 tillsammans med den lokala organisationen VIVAG. Totalt har fler än 1 500 kvinnor rekryterats på sex projektorter. Rapporter visar stort engagemang och uppenbar förbättring av skördar, distribution och försäljningsmöjligheter. Man noterar uppenbar förbättring av den socioekonomiska situationen för stora grupper av utsatta och marginaliserade familjer. Representanter från Hope in Action och VIVAG kommer att på plats ta del av resultaten inför sammanställning av slutrapporten till Forum syd/Sida.